بلوک ساختمان

 

 

درساختمان سازی زمانی که نوبت به سقف ساختمان میرسد باید عوامل ونکات زیادی را مدنظر قرارداد.

امروزه هرچه ساختمان سبک ترباشد مقاوم تر و متاسب تراست.

ازمواردی ک میتواند از وزن ساختمان تا مقدار زیادی کمتر نماید سقف سازه است. باانتخاب نوع مناسب سقف میتوانیم این مهم راانجام دهیم.

استفاده از یونولیت سقفی باعث میشود که سقف سبک ومقاوم داشته باشیم.

در اکثرسازه ها با ارتفاع زیاد از فوم 25cmاستفاده میشود.

از ویژگی های فوم سقفی کند سوزبودن و سبک بودن وزن و مقرون به صرفه تر بودن آن نسبت به بلوک های سیمانی میباشد.

ابعاد فوم های سقفی معمول مورد استفاده در ساختمان سازی 25×50×200سانتی متر و20×50×200سانتی متر است.

بلوک سقفی20: در بعضی از سازه ها براساس محاسبات مهندس سازه از یونولیت سقفی 20cm استفاده میشود.