بلوکMPS

 

 

 

پانلی است که از عناصر معدنی وصنعتی باسیمان مصلح تولید میگردد.وجهت سپردفاعی پلی استایرن دربرابرحریق احتمال به کاربرده میشود.دراین نوع اجرا ضخامت بلوک سقفی از25cmبه20cmوچگالی آن از12به9 تقلیل می یابد.

دربعضی مواقع باحذف بعضی هزینه های جانبی مانند رابیتس این نوع پوشش سقفی به صرفه اقتصادی میباشد.

بیشترین کاربرد آن در زیر زمین ها و طبقه اول ساختمان میباشد.

این نوع بلوک بدون شیار است.